KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna - wstęp

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej https://zs-cycow.pl/

1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich, ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@ugcycow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w działaniach związanych z działalnością statutową.

4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zespół Szkół w Cycowie informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie


Klauzula informacyjna dla Rodziców/Prawnych Opiekunów uczniów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich; dane adresowe: ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: inspektor@ugcycow.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły określonych w przepisach prawa, tj. realizacja procesu nauczania, ewidencjonowanie uczniów na potrzeby procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zajęć dodatkowych, zadań z zakresu BHP, żywienia uczniów, wypożyczania książek z biblioteki szkolnej, realizacji zajęć w świetlicy szkolnej. Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec ucznia,

b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, np. poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczniów utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki,

c) art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia placówki,

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.

5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji w/w celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Szkoły wobec uczniów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy od dnia nagrania.

6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO,

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego RODO.

9. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.