O SZKOLE

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich jest placówką oświatową o wieloletnich tradycjach. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia szkoła poddawana była różnym modyfikacjom organizacyjnym.


Obecnie w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa w Cycowie
 • Przedszkole Samorządowe w Cycowie
 • Punkt Przedszkolny w Bekieszy
 • Punkt Przedszkolny w Janowicy [od 01.09.2022 r. decyzją organu prowadzącego (Gmina Cyców) funkcjonowanie placówki zostało zawieszone]
 • Punkt Przedszkolny w Kopinie [od 01.09.2023 r. decyzją organu prowadzącego (Gmina Cyców) funkcjonowanie placówki zostało zawieszone]

Ponadto od września 2019 r. w budynku Przedszkola Samorządowego rozpoczął działalność Żłobek Samorządowy w Cycowie.

Fot. Budynek Szkoły oraz Przedszkola Samorządowego w Cycowie.

Cechą charakterystyczną naszej placówki jest „otwarcie” na to co powoduje u uczniów:

 • rozwój zainteresowań
 • samodzielność
 • zaspokojenie potrzeb intelektualnych
 • wdrażanie do samokształcenia

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Wielu z nich osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Procesowi stałego usamodzielniania dzieci i młodzieży służy turystyka szkolna. Każdego roku organizuje się kilkadziesiąt wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz przedmiotowych. Prężnie działa Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny. Z powodzeniem działa Samorząd Uczniowski oraz różne koła zainteresowań: Informatyczne, Plastyczne, Matematyczne, Fizyczne, Teatralne, Zespół Wokalny i inne. Dla uczniów pragnących poprawić sprawność fizyczną prowadzony jest Uczniowski Klub Sportowy.

Fot. Skrzydło "gimnazjum".

Stały napływ uczniów i rozwój szkoły spowodowały konieczność jej rozbudowy, co korzystnie zmieniło warunki lokalowe. Zostało oddane do użytku nowe skrzydło szkoły (pot. "skrzydło gimnazjum") oraz hala sportowa.

Fot. Hala sportowa, plac zabaw Żłobka Samorządowego w Cycowie.

W szkole funkcjonują klasy integracyjne. Powołanie takich klas było podyktowane potrzebami środowiska lokalnego i poprzedzone wieloma spotkaniami z rodzicami, przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej i nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół integracyjnych.


Aktualnie w Zespole Szkół wraz z placówkami filialnymi utworzonych jest 31 oddziałów, w których uczy się około 800 uczniów. Zatrudnionych jest 98 nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz 32 pracowników administracji i obsługi. Szkoła konsekwentnie doskonali styl pracy i unowocześnia bazę dydaktyczną.

Do dyspozycji uczniów są:

 • trzy pracownie informatyczne
Fot. Pracownie komputerowe.
 • sala gimnastyczna
 • gabinet stomatologiczny
 • skomputeryzowana biblioteka i czytelnia
 • pedagog i psycholog szkolny
 • stołówka
 • trzy świetlice
Fot. Świetlice szkolne.