RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW
przy
Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
ul. Chełmska 44
21-070 Cyców
NIP: 713-26-96-574


KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Cycowie: 02 8191 0003 2001 0008 2888 0001


Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, działającym na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dn. 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


CELE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
 • integrowanie rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,
 • wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,
 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

 • Rady Rodziców Oddziałowe (Klasowe) w składzie trzech osób wybierane są na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 • Radę Rodziców tworzą przedstawiciele z Oddziałowych Rad Rodziców (Klasowych), po jednym z każdej klasy.
 • Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym 7-osobowe Prezydium Rady Rodziców.

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczących się w szkole, darowizn od osób fizycznych, organizacji i instytucji.

Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców są przeznaczane na finansowanie statutowej działalności szkoły oraz projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niej dzieci.

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • poprawę bazy materialnej szkoły,
 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 • dofinansowywanie uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych,
 • nagrody, stypendia,
 • zapomogi,
 • obsługę finansowa RR,
 • inne uzasadnione wydatki na rzecz uczniów.