VII DRUŻYNA HARCERSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

STRONA ARCHIWALNA

Robert Baden-Powell założyciel skautingu

Z kart historii

Pierwsze wzmianki o drużynie harcerskiej z Cycowa są z roku 1929 - była to drużyna żeńska a opiekunką jej była pani Helena Masławska. Czasy wojennej zawieruchy nie są udokumentowane. Lecz zapewne działały w Cycowie organizacje harcerskie „Szarych Szeregów”. Trudno również odtworzyć historię harcerstwa w Cycowie zaraz po wojnie.

Pierwsze wzmianki o harcerstwie są odnotowane w „Księgach Protokołów” w roku 1953, gdzie mówi się o organizacji harcerskiej, w której to brak jest przewodnika OH (Organizacji Harcerskiej). W roku 1954 pojawił się przewodnik OH, którym była pani Józefa Oraczewska. Funkcję przewodnika harcerskiego pełniła do 02.09.1956 r. Kolejnym opiekunem organizacji harcerskiej zostaje pan Bronecki Kazimierz, który był drużynowym drużyny harcerskiej i nauczycielem szkoły, w Cycowie. Lata 1960 - 1963 brak opiekuna harcerskiego, lecz istnieje drużyna zuchów, której opiekunką jest kani Kirejow Maria. 15.02.1963 roku pani M. Kirejow zwraca uwagę na brak drużyny harcerskiej, która to mogłaby kontynuować dalszą edukację zuchów czyli harcerzy. Za tą sugestię zlikwidowano także drużynę zuchów, ponieważ w protokole z dnia 31.08.1963 r. nie ma wzmianki ani o harcerzach ani o zuchach. 01.02.1964 r.- reaktywowano drużynę harcerską, której opiekunką została pani Okoń Krystyna. Pod opieką pani K. Okoń harcerstwo dotrwało do roku szkolnego 1966/67, wówczas drużynowym ZHP zostaje pan Bednaruk Waldemar, by 1968 r. przekazać drużynę pani Iwaniuk Annie. A. Iwaniuk w roku 1969 przekazuje drużynę ZHP panu Sierżęga Janowi, który jest jej opiekunem do roku 1975. W roku 1975 powołano w Szkole Podstawowej w Cycowie szczep, którego szczepowym został pan Zaczkowski Jan, który był jednocześnie drużynowym drużyny męskiej, drużynową drużyny żeńskiej w tym czasie została pani Stadnik Barbara, natomiast zuchami opiekowały się panie Grzesiuk Maria i Syk Maria. Lata 1976 - 78 tu działają dwie drużyny ZHP-I DH opiekun pani Stadnik Barbara i II DH opiekun pani Widzińska Zofia. Rok szkolny 1978-79 komendantem Hufca Cyców zostaje pani Maria Syk a instruktorami harcerskimi - panie Domańska Maria, Nitendel Barbara, Widzińska Zofia a instruktorką zuchową pani Chryć Ezachella i pani Kowalska Todzisława. Należy wspomnieć o drużynie specjalnościowej MSR, której opiekunem był pan Podsiadły Antoni. 21.08.1978 r. komendantem Hufca Cyców zostaje pani Nitendel Barbara a opiekunami drużyn: MSR - pan Bednaruk Waldemar, DH - pani Dyszewska Jadwiga, pani Syk Maria. Rok szkolny 1980/81 komendantem nadal pozostaje pani Nitendel Barbara a instruktorami pani Klejszta Bogumiła i pani Dyszewska Jadwiga oraz pan Bednaruk Waldemar (MSR). Rok szkolny 1981/82 drużyną opiekują się panie Urszula i Bożena Pasztelan. W latach 1982-1984 drużynę harcerska prowadzi pani Sierżęga Barbara. W roku szkolnym 1984/85 DH prowadzą pan Sylwester Adamski i pani Widzińska Zofia. W roku szkolnym 1985/86 DH drużyny prowadzą: Sierżęga Jan, Niemiec Anna, Żóraw Dorota, Bednaruk Waldemar. Gromady zuchowe pani: Syk Maria, Żak Anna, Staniak Zofia. W roku szkolnym 86/87 - opiekunami są Sierżęga J. Niemiec A. i Sierżęga B. W roku 1987/88 Opiekę nad drużyną sprawuje Pan Bednaruk W. oraz panie - Sierżęga Barbara, Okoń Ewa i Rutkowska Joanna. Od 1988 roku harcerstwem i zuchami opiekowali się różni nauczyciele lecz z reguły głównymi opiekunami byli: pani B. Sierżęga, pan Jan Sierżęga. Ten stan rzeczy trwał do 1996 roku. W roku szkolnym 1996/97 opiekunami drużyn harcerskich Zostały następujące osoby: pan Jan Sierżęga, pan Wacław Modrzyński, pani Maria Kosacka oraz pani Barbara Sierżęga. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego jedynym opiekunem drużyny jest pan Wacław Modrzyński. W roku szkolnym 2005/06 reaktywowano pracę gromady zuchowej pod opieką pań: Agnieszki Sidorowskiej, Katarzyny Grzesiuk, Marty Nowackiej i Edyty Partyki.

W roku 1992 Cycowska DH była gospodarzem VII rajdu Cyców - Grabniak pod nazwą „Zaczynamy od zucha” Drużyna ZHP im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Szkół w Cycowie współpracowała z Komendą Hufca miasta Chełma. W związku z reformą administracyjną RP i przejściem Gminy Cyców do nowo utworzonego powiatu łęczyńskiego od 2000 roku nawiązano współpracę z Hufcem Łęczna - terytorialnie i administracyjnie drużyna działa w powiecie łęczyńskim.


Dzień dzisiejszy

Od roku 1996 drużyna działa pod opieką dh. Wacława Modrzyńskiego. W ramach działalności drużyny uczestniczymy w imprezach szkolnych, lokalnych, powiatowych, wojewódzkich. Do najważniejszych zadań realizowanych przez drużynę należy zaliczyć:

Na rzecz szkoły:

 • współudział w organizacji szkolnych imprez (wystawienie wart honorowych i delegacji harcerskich w czasie uroczystości państwowych)
Fot. Warta przy odnowionym (ze składek nauczycieli ZS Cyców) grobie nauczycielki szkoły podstawowej, pani Heleny Prztówny.

Na rzecz środowiska lokalnego:

 • organizacja rajdów po gminie Cyców:
  • „Rajd po bezdrożach Cycowa”
  • „Rajd Niepodległościowy”
  • warty honorowe przy pomnikach z okazji rocznic „Bitwy Cycowskiej”
Fot. Warta przy pomniku upamiętniającym „Bitwę pod Cycowem”.
 • wspólna opieka ZHP z SKKT nad cmentarzem wojennym z lat 1915-1920.
Fot. Prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

Na szczeblu powiatowym i wojewódzkim:

 • uczestnictwo w harcerskich rajdach po Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim,
 • konkursach wiedzy ekologicznej,
 • rajdach rowerowych po Poleskim Parku Narodowym.
Fot. Udział w harcerskich „Rajdach po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim”.

W drużynie:

 • wdrażanie regulaminu próby Harcerki Starszej - Harcerza Starszego,
 • obrzędowe przyjmowanie harcerek i harcerzy do drużyny,
 • doskonalenie rzemiosła harcerskiego,
 • organizowanie wycieczek i biwaków,
 • praca nad sobą i swoimi wadami.

Harcowanie i udział w:

 • biwakach i wypadach drużyny,
 • rajdach pieszych po Gminie Cyców,
 • zlotach drużyn Chorągwi Lubelskiej,
 • hufcowych „Dniach Myśli Braterskiej” w środowiskach drużyn powiatu łęczyńskiego,
 • akcjach „Sprzątanie świata”,
 • Betlejemskim Światełku Pokoju.

Harcerze w Cycowie

26.04.2008 r. VII Drużyna Harcerska z Cycowa gościła harcerzy hufca Łęczna na biwaku wyjazdowym. Z programem pobytu zapoznała nas druhna Bożena Wójcik.

Program biwaku obejmował:

Zwiad harcerski w szkole i wokół szkoły: informacji o naszej szkole udzielali druh Grzegorz i druh Konrad.

Zwiedzanie Cycowa:

Po uroczych zakątkach Cycowa oprowadzał nas druh phm. W. Modrzyński.

Zajęcia harcerskie:

Musztra: hm. Elżbieta Szwed.

Samarytanka: komendantka hufca Łęczna hm. Anna Jakubowska.

Terenoznawstwo: hm. Bożena Wójcik pwd. Agnieszka Marciniak.

Obrzędy i zwyczaje harcerskie - ognisko obrzędowe: phm. Wacław Modrzyński.

Pląsy i piosenki harcerskie druhna Agnieszka i druhna Bożena.

Kronika fotograficzna: druhny Klaudii Kowalskiej i druha Grzegorza Gila.