Dobre praktyki w Zespole Szkół w Cycowie

Dobre praktyki w Zespole Szkół w Cycowie

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w szkole podstawowej oraz gimnazjum Zespołu Szkół w Cycowie przeprowadzone były problemowe ewaluacje zewnętrzne, których dokonywał dwuosobowy zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Badanie przebiegało w trzech etapach i obejmowało m.in. rozmowy z dyrekcją, analizowanie dokumentacji szkoły, badania ankietowe i rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz spotykania z przedstawicielami instytucji współpracującymi ze szkołą.

W końcowym etapie, po przeanalizowaniu przez wizytatorów wszystkich zebranych danych, opracowane zostały dwa raporty z ewaluacji w szkole podstawowej oraz gimnazjum, określające poziom spełniania wymagań stawianych szkole przez państwo.

W badanych obszarach, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

  1. Obszar: "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" – bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania przez szkołę (ocena A),
  2. Obszar "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" – szkoła spełnia wymaganie w wysokim stopniu (ocena B).

Wizytatorzy byli pod wrażeniem poziomu pracy naszej szkoły, wyrazili swoje uznanie i podkreślali, że tak wysokie oceny przyznawane są stosunkowo rzadko, z uwagi na bardzo wysoko postawione wymagania pozwalające na ustalenie oceny A.

Po zakończeniu realizacji "Programu wzmocnienia systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły" wydana została publikacja pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza pt. "Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie", będąca podsumowaniem przeprowadzonych ewaluacji w placówkach oświatowych.

Opracowanie zawiera m.in. dobre praktyki i przykłady korzystnych dla ucznia rozwiązań w szkołach, które mogą stanowić wzór dla innych placówek oświatowych.


Jako przykład placówki, w której funkcjonuje wzorcowy interdyscyplinarny system wsparcia każdego ucznia wskazany został Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie.


Dobre praktyki w Zespole Szkół w Cycowie