Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Cycowie zakończona wysokimi ocenamiSzanowni Państwo!

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w szkole podstawowej oraz gimnazjum Zespołu Szkół w Cycowie przeprowadzone były problemowe ewaluacje zewnętrzne, których dokonywał dwuosobowy zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Badanie przebiegało w trzech etapach i obejmowało m.in. rozmowy z dyrekcją, analizowanie dokumentacji szkoły, badania ankietowe i rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz spotykania z przedstawicielami instytucji współpracującymi ze szkołą.

W końcowym etapie, po przeanalizowaniu przez wizytatorów wszystkich zebranych danych, opracowane zostały dwa raporty z ewaluacji w szkole podstawowej oraz gimnazjum, określające poziom spełniania wymagań stawianych szkole przez państwo. Zawarte w nich opisy pozwalają rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane przez placówkę, czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy uczniowie są inspirowani do aktywności, czy ocenia się ich sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się.


W badanych obszarach, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

  1. Obszar: „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” – bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania przez szkołę (ocena A),
  2. Obszar: „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych” – szkoła spełnia wymaganie w wysokim stopniu (ocena B).

Wizytatorzy byli pod wrażeniem poziomu pracy naszej szkoły, wyrazili swoje uznanie i podkreślali, że tak wysokie oceny przyznawane są stosunkowo rzadko, z uwagi na bardzo wysoko postawione wymagania pozwalające na ustalenie oceny A.

Dla dyrekcji, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły to ogromny powód do dumy i uhonorowanie codziennej, systematycznej i rzetelnej pracy, ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb uczniów i dbałość o ich wszechstronny rozwój.

Uzyskanie tak wysokich wyników nie byłoby również możliwe bez doskonałej postawy naszych uczniów i ich rodziców, którzy współtworzą i kreują dobry wizerunek szkoły.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej w naszej placówce, a więc gronu pedagogicznemu, pracownikom niepedagogicznym, uczniom i ich rodzicom, a także przedstawicielom instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą.


Dyrektor
Zespołu Szkół w Cycowie
Zbigniew Rutkowski