„Zagrajmy o sukces”

sukces

Od stycznia 2012 w naszej szkole realizowany jest projekt „Zagrajmy o sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie klas I gimnazjum uczestniczą w następujących zajęciach: sportowych, informatycznych, z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych i psychologicznych.

Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Prowadzone są przy pomocy różnorodnych metod aktywizujących, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, tj. tablicy interaktywnej, programów multimedialnych, mikroskopów, itp.

Uczestnicząc w zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się rywalizacji „fair play”, kształtują postawy twórcze i poznawcze, rozwijają logiczne myślenie, a także uczą się oceniać swoją pracę pod względem jej przydatności. Zajęcia te dają uczniom możliwość zlikwidowanie opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła unowocześniła posiadaną bazę dydaktyczną o sprzęt sportowy, tablicę interaktywną, programy multimedialne, sprzęt laboratoryjny i doświadczalny.

Tekst: Justyna Chaciewicz.