Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP

Kapitał Ludzki

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a nadzorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów systemowych.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Intencją projektu jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I–III SP, zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i rozwojowymi. Dzięki temu zwiększy się także stopień wykorzystania aktywizujących metod nauczania w szkole. Podniesie to chęć czynnego uczestniczenia dzieci w różnego rodzaju zajęciach, a jednocześnie zwiększy osiągalność uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Środki finansowe przeznaczone w ramach projektu mają za zadanie doposażyć bazę dydaktyczną szkół celem kompensacji dysfunkcji u dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych, dotkniętych zaburzeniami mowy. Będą wykorzystane także na organizację dodatkowych zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, szczególnie w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Tekst: Marta Gawlińska.