„Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”


Program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej
ph. „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”


Zespół Szkół uzyskał dofinansowanie na realizację programu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej ph. „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Głównym celem programu było wzbudzenie w uczniach uczuć patriotycznych i kształtowanie postawy odpowiedzialności za kraju, a także uzupełnienie wiadomości zdobytych na lekcjach historii i języka polskiego oraz pokazanie młodzieży miejsc związanych z historią Polski.

W ramach programu na początku września 2007 r. zorganizowano dwie 3-dniowe wycieczki ph. „ŚLADAMI WALK O WOLNOŚĆ POLSKI” dla wszystkich uczniów klas II gimnazjum (98 osób). Trasa wycieczki obejmowała: Malbork – Gdańsk- Gdynię- Puck- Władysławowo- Hel.

Z kolei dla wszystkich uczniów klas VI szkoły podstawowej (65 osób) zorganizowane były 2 jednodniowe wycieczki ph. „WARSZAWA KRÓLÓW POLSKI”.


Oprócz oczywistego wymiaru edukacyjnego wycieczki wyrabiają wzajemną życzliwość wśród uczniów, wdrażają do umiejętności pracy grupowej, wpływają na kształtowanie takich cech charakteru jak: koleżeńskość, wytrwałość, zaradność. Realizacja każdej wycieczki „umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia oraz służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Dzieje się tak w myśl porzekadła: usłyszę- zapomnę, zobaczę- zapamiętam, zrobię- zrozumiem”.

Tekst: Iwona Jóźwik.