„Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych,
kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”


Zespół Szkół w Cycowie realizował kolejny projekt, tym razem ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach zadania „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” będącego elementem Rządowego Programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013” (priorytet 1, działanie 1.9.5.)

Głównym założeniem programu była pomoc młodemu pokoleniu, pochodzącemu z terenów wiejskich w nabyciu umiejętności psychospołecznych dla osiągnięcia przez nie satysfakcjonującego życia oraz umożliwienie młodym ludziom budowania poczucia własnej wartości, a także uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym swego środowiska.

Projekt zrealizowany przez szkołę w Cycowie miał na celu wyrobienie umiejętności uczniów odnalezienia się i radzenia sobie w innych miejscach niż miejsce zamieszkania. Działania w ramach projektu obejmowały budowanie samodzielności uczniów, poznanie w praktyce funkcjonowania różnych instytucji, wyrobienie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych i korzystanie z usług różnych placówek.

Szkoła nawiązała współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej. W ramach niniejszego projektu zaplanowano cykl warsztatów z psychologami Poradni w klasach II GM oraz V-VI SP. Tematyka zajęć pod hasłem „Moje relacje z innymi” obejmowała zagadnienia m.in. asertywności w kontaktach z innymi, konstruktywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, wolności osobistej w kontaktach z innymi.

Kolejną inicjatywą projektu było opracowanie z udziałem uczniów i profesjonalne wydrukowanie folderu nt. historii i bieżącej działalności Zespołu Szkół w Cycowie. Działanie to miało na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów poprzez wkład w promocję szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.

Jednak największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się warsztaty terenowe podczas różnych wycieczek sfinansowanych ze środków dotacji. „Wszelkie formy wyjazdów szkolnych odgrywają szczególną rolę w szkolnym programie wychowawczym; pozwalają na realizację celów, które nie są do osiągnięcia w normalnych szkolnych warunkach. Dają uczniom możliwość zobaczenia tego, o czym uczą się na lekcjach historii, języka polskiego, przyrody czy geografii; umożliwiają wykorzystanie wiedzy w praktyce” - podkreślał dyrektor Zbigniew Rutkowski.

W ramach projektu wszyscy uczniowie klas II GM uczestniczyli w 3-dniowych wycieczkach w Beskid Żywiecki, podczas których m.in. zwiedzali studio filmów rysunkowych w Bielsko-Białej, Muzeum w Żywcu, Orawskie Muzeum Etnograficzne. Z kolei uczniowie klas III, V i VI szkoły podstawowej brali udział w licznych lekcjach muzealnych w Muzeum Turystyki i Sportu, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowym podczas 1-dniowych wycieczek do Warszawy.

Tekst: Marta Gawlińska, Iwona Jóźwik.