„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”


W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Beneficjentem jest Grupa Edukacyjna S.A., a instytucją pośredniczącą- Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem ciekawych metod i treści nauczania. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Adresatami podjętych działań byli uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazywali się aktywnością twórczą. Udział w tym przedsięwzięciu dawał szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Umożliwił działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno - przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej i społecznej.

Realizacja głównych zagadnień projektu odbywała się podczas zajęć obowiązkowych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Wprowadzanie nowych treści i metod odbywało się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów dydaktycznych.