Janko Muzykant 2007

Janko Muzykant

W naszej miejscowości szkoła pełni rolę środowiskowego centrum kultury. Poprzez swoje działania skupia uzdolnione artystycznie dzieci i w miarę możliwości stara się stwarzać szanse uczestnictwa w kulturze wszystkim uczniom.

Od czerwca bieżącego roku w Zespole Szkół w Cycowie realizowany jest program JANKO MUZYKANT 2007. Nasza szkoła wygrała ogólnopolski konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Program realizowany w Cycowie ph. „MALI WIELCY ARTYŚCI” przewiduje zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych uczniów, tj. klas I-III szkoły podstawowej. Będą to dwa koła plastyczne: „Klub Młodego Artysty” i „Warsztaty małych plastyków” oraz grupa teatralna - „Teatr Małego Aktora”.


Planowane zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą w formie warsztatów plastycznych i teatralnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia zaproponują dzieciom wykonywanie prac metodami innowacyjnymi, niekonwencjonalnymi.

W ramach zajęć plastycznych zorganizowany zostanie plener malarski. Dzieci wezmą udział w spotkaniach z twórcą ludowym i „człowiekiem teatru”, co będzie dla nich zupełnie nowym doświadczeniem i doskonałym źródłem wiedzy.

W celu obcowania z kulturą „żywą” dzieci pojadą na wycieczkę do Lublina na sztukę teatralną i wystawę prac w galerii na Zamku Lubelskim.

Lekcją autoprezentacji będzie natomiast przegląd teatrzyków oraz kiermasz prac plastycznych. Uczniowie oswoją się z występami publicznymi, nauczą się zaprezentować siebie i wytwory swoich rąk, nabiorą pewności siebie i szacunku dla pracy innych.

Bezpośredni uczestnicy programu to uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Cycowie. Na zajęcia będą uczęszczać dzieci uzdolnione artystycznie, a także wszyscy chętni i zainteresowani tematyką. Znaczna część dzieci pochodzi z rodzin ubogich, dlatego zajęcia te będą jedyną szansą na rozwój ich zdolności i zainteresowań, a także formą spędzania czasu wolnego.


Program realizowany będzie głównie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Oprócz nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami realizację programu wspierać będą nauczyciele plastyki (plenery malarskie) i poloniści (organizacja przeglądu teatrzyków), a także nauczyciele informatyki (opracowywanie zaproszeń na przegląd i kiermasz). Poza tym program realizowany będzie w partnerstwie - na zajęciach artystycznych swój udział zadeklarowali m.in. artyści ludowi należący do Koła gospodyń Wiejskich w Cycowie. Czynny udział w realizacji programu wezmą również rodzice pełniąc rolę opiekunów podczas plenerów malarskich i wyjazdów oraz włączą się w organizację przeglądu i kiermaszu prac dzieci.